Regulamin Klubu

REGULAMIN KLUBU


I Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Akcja, ani żaden z jej elementów nie są grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. Niniejszy "Regulamin" (dalej: Regulamin) określa zasady działalności i uczestnictwa w Klubie Archipelagu o nazwie "Budujący Partner" działającym jako platforma wymiany doświadczeń, wiedzy i wzajemnego wsparcia między inwestorami podczas prowadzenia budowy i urządzania domu.

3. Ideą Klubu Budujący Partner jest wzajemna wymiana doświadczeń inwestorów budujących domy jednorodzinne i wspomaganie ich przez Archipelag poprzez zapewnienie dostępu do fachowych informacji, wiedzy ekspertów oraz dotarcie do innych inwestorów - Członków Klubu - budujących podobny lub taki sam dom.

4. Celem Klubu jest zwiększenie zadowolenia z wyboru projektu i pracowni.

5. Działanie Klubu rozpoczęło się w październiku 2007 r. na czas nieokreślony.

6. Organizatorem Klubu jest firma Archipelag sp.j. (dalej: Organizator) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rzeźniczej 28-31.

7. W działaniach Klubu mogą brać udział podmioty gospodarcze i pełnoletnie osoby fizyczne.

8. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Archipelag sp.j. oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

9. Informacje o Klubie dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie serwisu budujacypartner.pl

10. Wstąpienie do Klubu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

11. Członkostwo w Klubie jest nieodpłatne, jednakże Członkowie Klubu we własnym zakresie pokrywają koszty podejmowanych przez nich czynności w ramach uczestnictwa w Klubie (w szczególności podróży na konferencje czy uroczystości rozdania nagród), koszty te nie będą Członkom Klubu zwracane.

12. Klubowicz w każdej chwili może wystąpić z Klubu, bez podania przyczyny i konsekwencji. W tym celu wymagane jest przesłanie rezygnacji drogą mailową lub pocztą.

13. W związku z faktem, że ideą Klubu jest wzajemna wymiana doświadczeń między jego Członkami, a tym samym wzajemne udostępnianie danych osobowych członków Klubu, zgodnie z art. 24 Ust. 1 z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. NR 133, poz. 883) Organizator informuje Członków Klubu, że ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez osobę przystępującą do Klubu zgody, wyłącznie w celu wykonania postanowień Regulaminu oraz: przesyłania materiałów informacyjnych, w tym dotyczących zagadnień wspomagających proces inwestycyjny i Członków Klubu , jako inwestorów, informacji o nowych konkursach oraz badań ankietowych Organizatora Klubu i Partnerów Klubu. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich wykorzystanie w każdej chwili, z tym jednak zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Klubie.

14. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne. Przesłanie Deklaracji przystąpienia do Klubu, zgodnie z jego ideą jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wykorzystanie podanych w deklaracji danych osobowych, w tym przekazywanie ich innym Członkom i Partnerom Klubu, celem umożliwienia Członkom Klubu i w/w podmiotom nawiązania kontaktów w ramach działalności Klubu oraz na wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć (wraz z utrwalonymi wizerunkami osób) w zakresie opisanym w punkcie IV 5 Regulaminu.

15. Przez przystąpienie do Klubu i akceptację Regulaminu każdy Członek Klubu wyraża także zgodę na udostępnienie placu budowy w celu wykonania zdjęć i prowadzenia dokumentacji budowy, które będą publikowane w serwisie klubowym www.budujacypartner.pl i stronie www.archipelag.pl lub/i wykorzystania ewentualnie zdobytych nagród oraz dokumentacji dla celów Klubu, jego Organizatora i Partnerów, a także na wzięcie udziału w uroczystościach wydania nagród w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora, wykorzystanie materiałów i zdjęć wykonanych w ramach w/w uroczystości.

16. Działalność Klubu wspierana jest przez Partnerów: Sponsorów i Ekspertów Klubu. W ich skład wchodzą producenci materiałów budowlanych, wykonawcy, specjaliści związani z rynkiem produktów i usług budowlanych, np. architekci adaptujący projekty, inspektorzy nadzoru budowlanego, kierownicy budów, projektanci instalacji, notariusze, radcy prawni, doradcy kredytowi.

17. Szczegóły współpracy Partnerów z Organizatorem reguluje odrębna umowa. Logotypy aktualnych partnerów znajdują się na głównej stronie serwisu budujacypartner.pl

18. Głównym nośnikiem przekazywania ważnych dla Członków Klubu informacji jest serwis internetowy www.budujacypartner.pl (dalej: Serwis). Narzędziami pomocniczymi są: poczta elektroniczna, sms'y, przesyłki pocztowe.


II Warunki uczestnictwa w Klubie

1. Oferta Klubu skierowana jest do osób, które w okresie trwania promocji wskazanym w punkcie I 5 regulaminu zakupią projekt architektoniczny z oferty Archipelagu i wypełnią przesłaną Deklarację Wstąpienia do Klubu Archipelagu "Budujący Partner" wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w Deklaracji lub wypełnią elektroniczny formularz deklaracji zamieszczony na stronie internetowej www.budujacypartner.pl. Brak jakichkolwiek z istotnych danych deklaracji uniemożliwia przystąpienie do Klubu.

2. Każdy nowy Członek Klubu otrzyma Kartę Członkowską oraz upominek powitalny.

3. Po przystąpieniu do Klubu każdy jego Członek zyskuje następujące uprawnienia i korzyści:

• indywidualna Karta Klubowa
• upominek na "Dobry początek"
• bezpłatne otrzymywanie egzemplarzy czasopism budowlanych i wnętrzarskich
• stały dostęp do aktualnych informacji rynku budowlanego
• możliwość korzystania ze specjalnych rabatów producentów materiałów budowlanych
• możliwość udziału w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach Klubu
• możliwość wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy Klubowiczami budującymi domy jednorodzinne poprzez udostępnienie członkom Klubu danych tele-adresowych innych klubowiczów budujących domy wg tego samego projektu
• możliwość brania udziału w akcjach promocyjnych i konkursach organizowanych tylko dla Członków Klubu
• możliwość udziału w konkursie "Wygraj zwrot pieniędzy za projekt" (zasady określone w odrębnym regulaminie)
• możliwość pełnego korzystania z internetowego serwisu klubowego www.bududjacypartner.pl


III Wydanie upominków powitalnych

1. Upominki powitalne będą wydawane do końca promocji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Organizatora wypełnionej Deklaracji przystąpienia do Klubu lub otrzymania elektronicznego formularza deklaracji, po uprzednim potwierdzeniu zapłaty całości ceny projektu przez Bank Organizatora.

2. Prezenty powitalne będą rozsyłane do członków Klubu listownie wraz z kartą klubową.

3. Za moment umożliwiający wydanie upominku uznaje się wpłynięcie do Organizatora wypełnionej Deklaracji o przystąpieniu do Klubu lub elektronicznego formularza.

IV Warunki udziału w konkursach, zabawach i promocjach

1. Każdy członek Klubu, może wziąć udział w konkursach i zabawach oraz korzystać z kuponów rabatowych przeznaczonych dla członków klubu "Budujący Partner". Udział jest dobrowolny.

2. Kupony rabatowe będą rozsyłane pocztą lub do odbioru w wybranych punktach sprzedaży Partnerów. O formie przekazania kuponów każdy z klubowiczów będzie poinformowany jednym z następujących nośników: e-mailem, sms'em, listownie. Dodatkowo informacja o obowiązujących kuponach rabatowych znajdzie się na stronach serwisu internetowego www.budujacypartner.pl

3. Zasady udziału w konkursach określane będą każdorazowo w odrębnych regulaminach.

4. Członek Klubu zamieszczając materiał konkursowy lub inny w ramach działalności Klubu, wszelkie treści opracowania, komentarze, opinie oraz inne materiały wysyła i rozpowszechnia wyłącznie na własną odpowiedzialność.

5. Z chwilą przesłania materiałów w tym zdjęć w ramach działalności Klubu Członek Klubu udziela Organizatorowi nieograniczonej pod względem terytorialnym i czasowym, bez możliwości jej wypowiedzenia w trybie art. 68 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, licencji na korzystanie z opracowania i ewentualnych zdjęć w zakresie rozporządzania i korzystania z niego w pełnym zakresie w całości i we fragmentach wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, takich jak:

• utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego DVD, VCD, CD-ROM;
• zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
• publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie włącznie z miejscami dostępnymi za opłatą wstępu, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
• prawo obrotu w kraju i za granicą, w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
• użyczenie, najem lub wymiana nośników, na których zdjęcie utrwalono;
• nadawanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką - niezależnie od systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe i za pośrednictwem satelity
• wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów i ich wykorzystanie na stronach internetowych, w utworach multimedialnych, w serwisach interaktywnych, udostępnianym za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych;
• wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.
• rozporządzania w powyższym zakresie wizerunków obiektów i osób utrwalonych na zdjęciach.

6. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub dóbr osobistych osób trzecich w związku z Konkursami oraz przesłanymi materiałami i zdjęciami na skutek złożenia przez Członka Klubu nie należących do niego materiałów i nieprawdziwych oświadczeń ponosi wyłącznie Członek Klubu - Uczestnik Konkursu, który materiały dostarczył.

7. Członkowi Klubu - Uczestnikowi Konkursu, który przeniósł autorskie prawa majątkowe na Organizatora nie przysługuje z tego tytułu żadne wynagrodzenie.

8. O wynikach Konkursów rozstrzygnie niezależne Jury wybrane spośród przedstawicieli Organizatora oraz Ekspertów i Partnerów Klubu.

9. Decyzje Jury w kwestii wyboru zwycięzcy Konkursów są suwerenne i nie mogą być kwestionowane.

V Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uczestnictwa w Klubie mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora nie później niż w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności podlegającej reklamacji. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.

3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora konkursu.

5. Zasady składania reklamacji w sprawie konkretnych konkursów lub akcji określone zostaną w Regulaminach tych konkursów, lub akcji.

VI Postanowienia końcowe

1. Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.budujacypartner.pl

2. Z chwilą zmiany danych tele-adresowych (adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail) Członek Klubu jest zobowiązany powiadomić o tym Organizatora. W przypadku braku takiego powiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Członkowi Klubu przesyłek i informacji.

3. Wszystkie spory mogące wyniknąć w ramach działalności Klubu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu oraz do uzupełniania akcji o nowe zasady, promocje, bonusy jak również do jej zawieszenia i zamknięcia, w każdym czasie bez podania przyczyny. Informacje na ten temat zostaną umieszczone na stronie internetowej www.budujacypartner.pl.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Organizator Partnerzy programu Archipelag Komfort Porta Xella Roben Rockwool Dombud-3
Strona główna | Kontakt | Archipelag - projekty domów | Jak zostać klubowiczem?
© 2008 Grupa Archipelag, Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Impactmedia